دوربین دنده عقب

Home دوربین دنده عقب

دوربین دنده عقب

با اتصال دوربین دنده عقب به خودرو و دستگاه، هنگامی که خودرو را در وضعیت دنده عقب قرار میدهید بصورت اتوماتیک تصویر عقب خودرو بر روي نمایشگر دستگاه نشان داده خواهد شد. با استفاده از این قابلیت از احتمال وقوع تصادف یا برخورد با اشیائی که قابل دید از طریق آینه هاي خودرو نیستند، جلوگیري کنید و نیز کیفیت پارك دوبل را با کنترل دقیق تر خودرو افزایش دهید.

Camera
IMG_0347