دوربین دنده عقب (۲۰۶)

rearcamera

با اتصال دوربین دنده عقب به خودرو و دستگاه، هنگامی که خودرو را در وضعیت دنده عقب قرار میدهید بصورت اتوماتیک تصویر عقب خودرو بر روي نمایشگر دستگاه نشان داده خواهد شد. با استفاده از این قابلیت از احتمال وقوع تصادف یا برخورد با اشیائی که قابل دید از طریق آینه هاي خودرو نیستند، جلوگیري کنید و نیز کیفیت پارك دوبل را با کنترل دقیق تر خودرو افزایش دهید.

rearcamera