ریموت کنترل (۲۰۶)

remote

ریموت کنترل دستگاه امکان کنترل تمامی منوهاي دستگاه را براي شما بوجود می آورد. سایر سرنشینان خودرو نیز مانند شما میتوانند سیستم صوتی و تصویري خودرو را بطور کامل کنترل نمایند

P33